Jaarvergadering 2021 “andere stijl.”

Nieuws
maandag 17 mei 2021

We heten allen van harte welkom op deze jaarvergadering “andere stijl.”

i.v.m. Corona kunnen we jammer genoeg niet bij elkaar komen. We willen echter de Jaarvergadering niet nóg langer uitstellen en hebben daarom gekozen voor een schriftelijke versie.
Want ons verenigingsjaar is tóch weer begonnen ……. ondanks alle coronaperikelen!

Notulen van de Jaarvergadering van 28 jan. 2020 zijn bijgevoegd: opgesteld door Jessie Berndsen.

Het afgelopen jaar vonden er de volgende activiteiten plaats o.a.

14 Jan.: Lezing over koffie branden, door Wim Jongh.

28 Jan.: Jaarvergadering met na afloop kienen.

18 Febr.: Bowlen bij “BOWLO” te Kerkrade

Maart t/m Juni: Het Coronavirus zorgde ervoor dat alle activiteiten moesten worden stopgezet.

Via diverse Nieuwsbrieven, onze website en Facebook, hielden we contact met onze leden. Dit vonden we heel belangrijk. Dit lieten we ook blijken in de vorm van een vergeet-me-niet speldje.

De 2e helft van het jaar startten we weer vol goede moed!

25 Aug.: Wandeling en bijpraten + afsluiting met koffie en vlaai in het MFC.

10 Sept.: Lezing over pompoenen door Christien Reinders.

24 Sept.: Lezing PuurOlijf door Lucie Kuypers.

6 Okt.: Reanimatiecursus.

Door nieuwe maatregelen van de overheid waren er maar 25 plaatsen beschikbaar in de ontmoetingsruimte en 30 plaatsen in de grote zaal. Jammer dat we soms leden moesten teleurstellen, omdat de activiteiten vol geboekt waren.

De volgende maanden moesten we weer iedere keer, tot groot verdriet, ons programma bijstellen.

Ook nu weer probeerden we contact met onze leden te houden, via Nieuwsbrieven, onze website en Facebook.

Deze keer kozen we ervoor om de leden met Sinterklaas een luxe chocolade letter met gedicht te bezorgen en met Kerstmis een zelfgemaakte kerstkaart.

Activiteiten van ZijActief Limburg:

9 Jan.: Octaaf van St. Gerlach

27 Jan. / 10 febr. / 2 mrt.: Cursus maatschappelijke vorming en educatie + excursie.

10 Mrt.: Dag voor Alleengaanden te Klimmen. Thema: Actieve vrouwen.

17 Mrt.: Filmavond in de Vue te Kerkrade: Deze werd geannuleerd, vanwege corona. Leden die zich hadden aangemeld kregen een bioscoopbon incl. consumptie en een goodie-bag, ter compensatie.

15 Juni: Bezoek aan Mondo Verde ( in het kader van het 90 jarig jubileum ): ook dit uitstapje werd geannuleerd vanwege corona. De leden die zich hadden opgegeven ontvingen hun geld terug.

Daarna konden ook tal van activiteiten van ZijActief Limburg geen doorgang vinden.

Het jubileumjaar evenals de Maand van de Actieve Vrouw werden verschoven naar volgend jaar.

20 Sept.: SOSOZ: Samen Op Stap Op Zondag

Wandeling door het natuurgebied van de Zuid-Eijsder Beemden, met als afsluiting een lunch.

Ook de Algemene ledenvergadering van 12 Nov. wordt verschoven naar volgend jaar.

FINANCIEEL JAARVERSLAG:

Het financieel jaarverslag door onze penningmeester:

Inmiddels heeft de kascontrole plaatsgevonden.

De financiële administratie werd correct bevonden door Paula Offermans en Marjo van Wissen. Complimenten voor de penningmeester! Tevens ook een bedankwoordje aan de leden, voor het betalen van de contributie via de bank, hetgeen een stuk overzichtelijker was voor de penningmeester.

Een overzicht van het financiële verslag staat op pagina 4. ( hier niet vermeldt )

Voor geïnteresseerden ligt het complete financiële jaarverslag ter inzage bij de penningmeester.

We vragen voor de nieuwe kascontrole-commissie conform onze statuten, 3 leden die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden bij Ine Boumans ( secretaris )

De contributie voor 2021 blijft €30.00. In de jaarvergadering van 2020 hadden we besloten de contributie te verhogen. Dit mede doordat sprekers – uitstapjes – lezingen aanzienlijk duurder waren geworden. De leden gingen hiermee akkoord.

Doordat we als vereniging zijn getroffen door alle coronamaatregen, hebben we besloten deze verhoging niet door te laten gaan.

Mededelingen;

Ook de contributie van ZijActief Limburg wordt in 2021 niet verhoogd en blijft €14,92. Het bestuur dient deze bijdrage voor 1 maart over te maken, hetgeen inmiddels gebeurd is.

Eigen bijdrage activiteiten:

Het gebeurt regelmatig dat leden zich op het laatste moment afmelden bij activiteiten waar een eigen bijdrage wordt gevraagd. Het dekt dan niet altijd de kosten die wij ervoor moeten betalen. We moeten nl. van te voren het aantal deelnemers doorgeven en ook betalen voor degenen die zich hebben afgemeld.

Stempelkaartjes van de PLUS zijn bij de bestuursleden in te leveren en tevens nieuwe kaartjes op te halen. Een vol kaartje levert onze vereniging maar liefst €3,00 op. Als we ons hier allemaal voor inzetten sparen we samen een leuk bedrag bij elkaar. ????

Geef ons even een tip:

Graag zouden we op de hoogte gebracht worden van bruiloften, begrafenissen, zieken, jubilea enz. van de leden, zodat we hier aandacht aan kunnen besteden. Bedankt alvast.

Tenslotte:

Mochten jullie vragen hebben over dit Jaarverslag, dan kunnen jullie die stellen via de mail: zijactiefubachsberg@gmail.com of schriftelijk inleveren bij Ine Boumans ( secretaris )

Graag indienen vóór vrijdag 21 mei. Het bestuur zal de binnengekomen vragen in de volgende Nieuwsbrief beantwoorden.

Neem vooral ook eens een kijkje op onze website. www.zijactieflimburg.nl/ubachsberg

Hier vinden jullie uitgebreide verslagen en foto’s over de activiteiten van het afgelopen jaar.

Met dank aan de secretaris voor het maken van dit jaarverslag.

Met vriendelijke groeten:

José Dahlmans, voorzitter (tel. 045-5457943)

Ine Boumans, secretaris (tel. 045-5752194 )

Christel Zegers, penningmeester (tel. 06-53321192)

Margriet Smeets, bestuurslid (tel. 06-46282954)

Verslag jaarvergadering 28 januari 2020.

Aanwezig: Lony – Ine – Margriet – Jose – Christel en Jessie.

+ De vergadering werd door 38 leden bezocht.

+ Er werd even moment van stilte gevraagd voor de overleden en zieke leden.

=Programma 2019 – leden uitgelegd waarom verschillende activiteiten niet door zijn gegaan – o.a. door bevrijdingsfestival en afzeggen van spreekster. Maar beide activiteiten zijn voor 2020 reeds ingepland. Het programma voor het 2de half jaar zal voor de zomer bekend zijn. Meegenomen worden ook de voorstellen door jullie (leden) mee genomen voor zover mogelijk. Ook worden de kringactiviteiten pas op het laatste moment door gegeven.

=Financieel jaarverslag: -Kascontrole geen op/aanmerking. De kascontrole vraagt om applaus voor de penningmeester. De kascontrole commissie bestaat komend jaar uit Paula Offermans en Marjo v. Wissen.

De contributie voor zij actief Roermond is verhoogd naar 14.92 euro pp.

= Christel Zegers wordt gekozen door de leden als bestuurslid.

Jose Dahlmans – voorzitster

Ine Boumans -secretaris

Christel Zegers – penningmeester

Margriet Smeets – activiteiten.

-Jubilaris; Bep Franssen ontvangt mooi boeket bloemen.

-De vrijwilligers worden bedankt met applaus voor hun inzet.

– Bestuursleden ontvangen bloemetje en applaus voor hun inzet.

=De vergadering wordt door Jose overgenomen en bedankt Lony en Jessie voor hun inzet en overhandigd bloemen en enveloppe.

Jose vraagt of diegenen die zich opgegeven hebben als vrijwilliger na de vergadering even kunnen blijven om datum vast te leggen voor overleg en ook anderen die zich nog niet hebben opgegeven zijn van harte welkom.

Rondvraag:

Contributie verhoging.

Als bestuur moeten wij de leden tijdens de jaarvergadering vragen of ze akkoord gaan met een verhoging volgend jaar. Dit omdat de kosten steeds hoger worden. Er volgt een korte discussie en de leden gaan akkoord met de verhoging. Voorstel is de contributie met 2.50 euro te verhogen.

Samenstelling bestuur. Er is in Roermond navraag gedaan of 2 familieleden tegelijk in bestuur kunnen plaats nemen. Dit is akkoord bevonden – er zijn bij vele afdelingen geen bestuursleden meer te vinden.

Subsidie

Er is gezamenlijke activiteit met ouderenvereniging geweest hier is extra geld voor gekregen. Ook is het mogelijk om buiten de subsidie om extra geld te krijgen voor het organiseren van activiteit.

Bestuur Roermond.

Heeft aangegeven om lezing te doen bij de verschillende afdelingen en zo ook meer duidelijkheid en inzichten te geven. Onze leden waren er niet in geïnteresseerd en zouden het jammer vinden om hier avond aan te wijden.

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe