Contributie 2021

Nieuws
dinsdag 19 januari 2021

ZijActief Gronsveld Rijckholt
Infomailing ZijActief Limburg

Infomailing ZijActief Limburg

Alle bestuursleden van lokale afdelingen ontvangen de Infomail elke maand in hun inbox.

Contributie 2021

Op het servicebureau van ZijActief Limburg komen veel vragen binnen over de contributie voor 2021. Via deze extra mailing willen we jullie op de hoogte stellen over de afwegingen die ZijActief Limburg maakt bij de contributie voor 2021.

We begrijpen dat leden van jullie afdeling vragen om geen of vermindering van de contributie omdat er door de coronamaatregelen weinig of geen activiteiten georganiseerd kunnen worden.

We adviseren jullie afdeling om de contributie voor 2021 gewoon te handhaven.

We adviseren dat om de volgende redenen:

Kosten die de besturen van afdeling moeten maken, zijn in 2020 gewoon door gegaan, maar zullen ook in 2021 doorlopen.

De afdeling moet tenslotte bestuurd blijven.

Misschien heeft jullie afdeling toch nog iets gedaan in de vorm van een kaartje of een klein cadeautje. Daarvoor zijn dan ook kosten gemaakt. Daarmee hebben leden toch iets ontvangen voor hun contributie.

Afdelingen die subsidie ontvangen van de gemeente, kunnen hun subsidie in gevaar brengen als de gemeente voorwaarden stelt bij het verlenen van subsidie. Er kan namelijk een voorwaarde zijn dat de afdeling ook eigen bijdragen van de leden moet eisen.

Dus wil jullie afdeling de subsidie niet in gevaar brengen, dan dien jullie contributie te heffen.

Lid zijn van een vereniging betekent betalen van de lidmaatschapsbijdrage. De bijdrage die iemand betaalt om lid te zijn van een vereniging, zegt niets over de hoeveelheid activiteiten, die de vereniging daarvoor moet organiseren.

Het is niet zoals bij het kopen van een product in de winkel.

Een lid verbindt zich aan een vereniging door contributie te betalen.

Dit staat zo in de wet over verenigingen en de statuten van de afdeling.

Het eenmalig contributie aan de leden kwijtschelden is een besluit dat genomen moet worden op een algemene ledenvergadering.

Een bestuur van de afdeling wil niet allerlei discussies terecht komen. Want stel dat de activiteiten wel allemaal gewoon plaats vinden, maar iemand kan meer dan een half jaar niet deelnemen vanwege ziekte.

Hoeft deze persoon dan geen of minder contributie te betalen?

Hier zijn talloze varianten bij te bedenken.

Contributie die leden aan de afdeling betalen bestaat uit een vast deel, hetgeen ze bij het begin van het nieuwe jaar betalen en een variabel deel. Namelijk de bijdragen die per activiteit nog gevraagd wordt. Er zijn geen activiteiten en daarmee geen bijbetalingen per activiteit.

Dus in die zin betalen ze het variabele deel van de contributie niet.

Wellicht is het zinvoller om naar de leden toe beter een perspectief scheppen,

wat gaat de afdeling weer doen als de coronamaatregelen het toelaten.

Een extra feestelijke openingsactiviteit, een spreker uitnodigen die de afdeling graag wil, maar een beetje aan de dure kant is, of minder bijbetalen bij een uitstapje. Iets wat bij de afdeling past.

Doorgaans zijn leden daar ook veel meer tevreden over, dan nu eenmalig geen contributie betalen.

ZijActief Limburg heeft wat de afdracht van de afdeling aan de provinciale vereniging betreft, ervoor gekozen om de ledenbijdragen niet te verhogen of te indexeren, zoals andere jaren gebeurt. Maar het niveau van deze ledenbijdrage op hetzelfde niveau te houden als in 2020.

ZijActief Limburg heeft ook te maken met gewoon doorlopende kosten.

Daarnaast ontvangt ZijActief Limburg subsidie van de provincie Limburg. De provincie Limburg stelt aan ZijActief Limburg eisen bij de subsidie in de vorm van eigen bijdragen van de leden van ZijActief Limburg.

ZijActief Limburg is bezig met het digitaal maken van cursussen en workshops voor bestuursleden.

Verder beraadt ZijActief Limburg zich op activiteiten in de tweede helft van dit jaar als er hopelijk weer activiteiten kunnen plaats vinden.

We denken aan een extra feestelijke bijeenkomst.

ZijActief Limburg houdt de afdelingen op de hoogte wat dat precies zal zijn, via de afdelingsmailingen.

Contact

Vragen over deze Infomail of wil je hulp, neem contact op met het Servicebureau via 0475 – 381 781 of zijactief@zijactieflimburg.nl.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!