Stramproy

Instellen als mijn afdeling
Een afdeling uit de kring Weert

Welkom bij ZijActief Stramproy

Wie zijn we?
De afdeling Stramproy van ZijActief is een dynamische  vereniging en de grootste afdeling van Limburg.
Op 01-02-2024 telde onze vereniging 244 leden, waarvan 7 leden ouder dan 90 jaar, 40 leden tussen 80 en 90 jaar, 77 leden tussen 70 en 80 jaar, 94 leden tussen 60 en 70 jaar, 21 leden tussen 50 en 60 jaar, 5 leden tussen 45 en 50 jaar.
Buiten onze ledenavonden zijn er nog diverse activiteiten.

Er is een culturele groep en twee volksdansgroepen.

Zowel de culturele groep als de volksdansgroepen treden op tijdens jaarvergaderingen en kerstvieringen, maar ook op uitnodiging van andere verenigingen of verzorgingstehuizen.
Het volksdansen vindt plaats op maandagmiddag en -avond.
Er worden verschillende cursussen / workshops aangeboden.
Buiten deze ledenactiviteiten doet de vereniging ook nog aan vrijwilligerswerk. We worden ook gevraagd om te helpen tijdens feesten van andere verenigingen.

Cesargym
Inmiddels hebben we vier groepen, totaal zo’n 60 leden, die iedere week enthousiast hun oefeningen doen tijdens de Cesargymnastiek.

In de wintermaanden gaat een groep leden een keer in de veertien dagen gezamenlijk handwerken.
In de zomermaanden wordt er op de maandagavonden gefietst door de liefhebbers.

Zoals u ziet een heel scala aan activiteiten waarbij het grote voordeel is dat leden kunnen kiezen waar ze aan deelnemen .

Lidmaatschap en Contributie

De contributie voor 2024 bedraagt  € 35,00. Deze wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.
Voor diegene die geen machtiging heeft ondertekend, graag  € 35,00 overmaken in de maand januari op
IBAN-nummer:  NL77 RABO 0149 9906 42

Opzegging van uw lidmaatschap:

Graag schriftelijk aan het bestuur vóór 1 november van het lopende jaar!!!

KOM ERBIJ!!!!!  KOM ERBIJ!!!!!! KOM ERBIJ!!!!
Misschien heeft u er al vaker over gedacht om lid te worden van onze vereniging.  Altijd van harte welkom.
Lid worden van ZijActief betekent maatschappelijke betrokkenheid en natuurlijk vooral veel gezelligheid, ontmoeten, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. In je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen samen met andere vrouwen.

Heeft u zin om eens op een ledenavond te komen kijken dan bent u van harte welkom. Geheel vrijblijvend een activiteit bijwonen om kennis te maken en de sfeer te proeven voor u besluit of u al dan niet lid wordt. Onze ledenavonden zijn op dinsdag- of donderdagavond en beginnen om 19.30 of 20.00 uur tenzij anders aangegeven en worden gehouden in
‘De Zaal’, Mariastraat 1, 6039 AW Stramproy, tel. 0495 – 561768. U kunt zo binnenlopen in De Zaal of als u dat liever doet, neemt u eerst contact op met een van de bestuursleden.

Voor meer informatie en foto's, kijk op onze website www.zijactief-stramproy.nl

De bestuurssamenstelling is als volgt :

Voorzitter: 
Annelies Indenkleef-Niellissen

Vice-voorzitter: Marlies Korten - van Dael

Secretaris:
Doortje Verberne-Leijssen

Penningmeester: 
Bertha Verhaag

Webmaster/ Facebookbeheer:
Annelies Indenkleef - Niellissen

Bestuurslid:
Karin van Loosbroek - Greijmans
Susan Korten-Charlier
Corry Graus-Denius

Gezamenlijk mailadres: bestuur@zijactief-stramproy.nl

Ter info: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Informatie over het Privacybeleid van ZijActief Afdeling Stramproy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ZijActief afdeling Stramproy (hierna te noemen ZijActief) verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van ZijActief Limburg of om een andere reden persoonsgegevens aan ZijActief verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de afdeling is:
Ria Princen - Keijers, nummer Kamer van Koophandel 40176749.

De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via bestuur@zijactief-stramproy.nl

2. Welke gegevens verwerkt de afdeling en voor welk doel?

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

b) adresgegevens / postadres

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer en overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze    organisatie

ZijActief verwerkt de in hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ZijActief;

b) je naam en adresgegevens, worden gebruikt voor het versturen van de ledenkrant Zij&Zo, welke verstuurd wordt door ZijActief Limburg via SAND waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten;

c) ZijActief gebruikt je naam en e-mailadres om e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van ZijActief te sturen.

d) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betaling van het lidmaatschapsgeld en om betalingen van deelname activiteiten te controleren.

3. Bewaartermijnen 

ZijActief verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ZijActief passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie van ZijActief kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ZijActief zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop ZijActief de persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter van ZijActief.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat bestuur@zijactief-stramproy.nl

6. Beeldmateriaal

6.1    Wie een foto maakt, heeft daarop het auteursrecht. Dit geldt natuurlijk ook voor portretfoto's. Maar publiceren van foto's van personen mag niet zomaar. De geportretteerde heeft ook bepaalde rechten. Dit heet het portretrecht. Op grond van zijn portretrecht mag de geportretteerde bijvoorbeeld de foto zelf kopiëren en (in beperkte mate) publiceren, mits de naam van de fotograaf maar genoemd wordt.

6.2    Het ongevraagd plaatsen van foto’s of filmpjes is en blijft een moeilijk punt. Er is een duidelijk verschil in openbare en besloten bijeenkomsten.  Bij een openbare bijeenkomst (vrij toegankelijk voor niet-leden, al dan niet tegen betaling) is er geen toestemming nodig. Bij een besloten bijeenkomst (niet toegankelijk voor niet-leden) moet er toestemming worden gegeven.

6.3    Omdat het voor onze afdeling moeilijk is telkens, voorafgaand aan een activiteit, schriftelijk toestemming te vragen voor het plaatsen van foto’s, willen wij dit éénmalig voor alle toekomstige activiteiten van ZijActief doen middels deze brief. Indien je bezwaar hebt kun je dat aan de secretaris doorgeven en zal dit genoteerd worden.

7. Wijzigingen en aanvullingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd en/of aangevuld. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Zeven voorzitters van ZijActief Stramproy: (v.l.n.r.) Griet Heijkers-Donders, Marleen Mennen-Schreurs, Rien Schreurs-Kunnen, Els Agterberg-Indenkleef, Annelies INdenkleef-Niellissen (huidige voorzitter), Marlies Luijs-Jacobs, Riny Volleberg-Janssen
We stellen ze aan je voor

Organisatiestructuur

Annelies Indenkleef

Voorzitter, beheer website en FaceBook

Doortje Verberne

Secretaris

Bertha Verhaag

Penningmeester

Marlies Korten

Vicevoorzitter, contacten (o.a. De Zaal)

Karin van Loosbroek

Bestuurslid (Lief en Leed, versieringen)

Susan Korten

Bestuurslid (contacten Blaadje Stramproy en leden)

Corry Graus

Bestuurslid

Agenda

: Agenda onderdelen met dit icoon zijn van het Provinciaal bestuur van ZijActief Limburg

Fotoalbum

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe