De afdeling

 

                                                                   

 

Hartelijk Welkom bij ZijActief Schinnen 

 

Ben je op zoek naar leuke bijeenkomsten met veel actieve vrouwen?

Wij organiseren activiteiten voor jong tot oud, soms leerzaam, soms ontspannend, creatief, maar ook gaan we graag samen op stap.

Talenten van onze vrouwen komen regelmatig aan bod; een actieve inbreng van onze eigen leden wordt hiervoor niet alleen gestimuleerd maar ook gewaardeerd.

Maar ook het “samen zijn” vinden we erg belangrijk. Hierbij  staan ontmoeten, gezelligheid en open staan voor elkaar centraal.

Minimaal één avond per maand organiseren we een activiteit, maar in het verlengde hiervan is er ook wel eens een aanbod dat overdag vorm krijgt. (wandelen, excursie).

Deel uitmakend van ZijActief Limburg en Kring Zuiderpoort zijn we uitgegroeid tot een actief vrouwennetwerk met 92 leden en we bestaan volgend jaar 90 jaar.

Alle verdere benodigde informatie over onze vereniging vind je verder in het jaarboekje.

Wil je kennis komen maken met ZijActief, aarzel niet en neem vrijblijvend deel aan enkele activiteiten.

                                          -------------

Bestuursleden         ZijActief Afd. Schinnen

 

Voorzitter                              Annie Eijssen - Haeren

                                               Dorpsstraat 66 - 6365 BH Schinnen

                                               tel. 046-4434473 / 06-30170110

                                               e-mail: annie_eijssen@hotmail.com

 

Secretaris                              Marjo Dieteren - Poulussen       

                                              Nagelbeek 33 – 6365 EH Schinnen.

                                               tel. 046-4433859

                                                e-mail: marjo.dieteren@ziggo.nl

                                              

Penningmeester                   Thea Sijben

                                               Hegge 50 – 6365 EE Schinnen

                                               tel. 06 – 34383226

                                               e-mail: theasijben@gmail.com


Alg. Bestuurslid                   Marij v. Cleef

                                               Nagelbeek 42

                                               6365 EK Schinnen

                                               Tel. 046 – 4434754

                                               e-mail: marijvancleef@hotmail.com

 

Alg. Bestuurslid                    Henny Meijs – Henssen

                                               Stationsstraat 58c – 6365 CK Schinnen

                                               tel. 046 – 443 2959

                                               e-mail: meijs1@home.nl

 

Geestelijk Adviseur             Kapelaan B. Gorissen

                                               Deken Keulenplein 20 – 6365 BJ Schinnen

                                               Tel. 046 – 443 1796

                                               e-mail: ben-gorissen@home.nl

INFORMATIE

Elke maand ontvangen onze leden een info, welke bij voorkeur via de mail verstuurd wordt. De activiteiten vinden plaats in het Gemeenschapshuis tenzij in de info anders vermeld wordt. 

Adres:       Gemeenschapshuis “Noeber Beemden”

                  Burgemeester Pijlsstraat 5a  6365 CG Schinnen

Contributie

De contributie voor 2020 bedraagt € 28,00 per jaar.

Deze graag vóór 31 januari over maken op:

Rek.nr.: NL30 RABO 0146 5819 38 ten name van: ZijActief  afd. Schinnen. 

Onder vermelding van: Contributie 2020 en naam en adres.                                                    

Wil men op een andere manier betalen, neem dan contact op met de penningmeester.

Beëindiging Lidmaatschap 

Mocht men onverhoopt het lidmaatschap willen beëindigen, maak dit dan kenbaar (bij voorkeur schriftelijk) bij de secretaris vóór 1 januari van het nieuwe jaar. 

Anders wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. 

Lief en leed

Is een van de leden ziek of valt er iets te vieren, laat het ons dan weten.

Privacy

Regelmatig worden bij activiteiten foto’s gemaakt. Indien men dat om privacy redenen bezwaarlijk vindt, meld dit dan bij de webmaster.

Bezoek ook eens onze website: 

www. zijactieflimburg.nl/voor leden/Schinnen