De afdeling

Welkom bij Zij-Actief Schinnen

 

Wij zijn een gezellige en educatieve vereniging voor vrouwen en we bestaan al 87 jaar.

 

Wij mogen jullie ook dit jaar weer een mooi programma aanbieden, waarbij jong en oud aan bod komen.

Soms leerzaam, soms ontspannen, creatief of sportief.

Regelmatig komen talenten van onze leden aan bod.

Vooral belangrijk vinden wij het “samen doen”, waarbij gezelligheid en het open staan voor elkaar heel belangrijk is.

Minimaal een avond per maand is er een activiteit waarin de diversiteit van het jaarprogramma vorm en inhoud krijgt;

dat kan zijn op gebied van actualiteit, gezondheid, cultuur, natuur, creativiteit of ‘n excursie.

In het verlengde hiervan kan er ook een activiteit overdag plaats vinden

                                  

Deel uitmakend van ZijActief Limburg en de Kring Zuiderpoort zijn we uitgegroeid tot een actief vrouwennetwerk.

Alle benodigde informatie is verder in dit jaarboekje te vinden.

Iedere vrouw is bij ons van Harte Welkom.

Voor niet-leden, die via dit jaarprogramma kennis willen maken met onze vereniging, bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend enkele activiteiten bij te wonen.

                                   ------------------------

 

Bestuursleden                        ZijActief Afd. Schinnen

Voorzitter                                 Annie Eijssen - Haeren

                                                 Dorpsstraat 66 - 6365 BH Schinnen

                                                 tel. 046-4434473 / 06-30170110

                                                 e-mail: annie_eijssen@hotmail.com

Secretaris                                Marjo Dieteren - Poulussen 

                                                 Nagelbeek 33 – 6365 EH Schinnen.

                                                  tel. 046-4433859

                                                  e-mail: marjo.dieteren@ziggo.nl

Penningmeester                     Thea Sijben

                                                  Hegge 50 – 6365 EE Schinnen

                                                  tel. 06 – 34383226

                                                  e-mail: theasijben@gmail.com

Alg. Bestuurslid                      Gerti  Cortlever - Gelissen

                                                  Vogelzang 1 – 6155 LX Puth

                                                  tel. 046-4432150

                                                  e-mail: math.gerti@gmail.com 

Aspirant Bestuurslid               Mariet Schonbrodt    

                                                  Altaarstraat 34

                                                  6365 AK Schinnen  

                                                  tel. 046 - 4432917

                                                  e-mail: m.schonbrodt@ziggo.nl

Ondersteunend lid                  Marij v. Cleef

                                                  Nagelbeek 42

                                                  6365 EK Schinnen

                                                  Tel. 046 – 4434754

                                                  e-mail: marijvancleef@hotmail.com

 

Elke maand ontvangen onze leden een info, welke bij voorkeur via de mail verstuurd wordt.

De activiteiten vinden plaats in het Gemeenschapshuis tenzij in de info anders vermeld.

Gemeenschapshuis

Burgemeester Pijlsstraat 5a

6365 CG Schinnen

Tel. 046-4433636

 

Contributie

De contributie voor 2018 bedraagt €26.00 per jaar.

Wilt u deze vóór 15 februari over maken op:

                        Rek.nr.: NL30RABO 0146 5819 38

                        Ten name van: ZijActief afd. Schinnen

                        Onder vermelding van:

                        Contributie 2018 en naam en adres

Wilt u op een andere manier betalen, neem dan contact op met de penningmeester.

                       

Beëindiging Lidmaatschap

Mocht u onverhoopt het lidmaatschap willen beëindigen, dan dient u dat kenbaar te maken (bij voorkeur schriftelijk) bij de secretaris voor 1 januari van het nieuwe jaar.

Anders wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd.

 

Onze webmaster en fotograaf is:

Elly Kelders-Habets

e-mail: mathenellykelders@hetnet.nl

tel;046-4433675