ZijActief VAALS 85 jaar

 

VAN "BOERINNENBOND" NAAR “ZIJACTIEF”.

 

1936 – 2021

85 jaar

 

ZijActief Vaals bestaat 85 jaar! Naar aanleiding van dit bijzondere jubileumjaar is ons lid Ushi Thoma in de nog bestaande oude annalen gedoken waarna ze de volgende samenvatting van de historie van ZijActief Vaals heeft kunnen maken.

Men schreef het jaar 1936 waarin twee dames uit Vaals nl. Rosa Bischoff-Kreischer en Maria Schoonbrood –Leclercq op het idee kwamen om samen met het bestuur van de Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB) de afdeling Vaals en Holzet   de “Boerinnenbond St. Genoveva” op te richten. Toen schreef men Holset nog met een Z. Ze begonnen met 14 leden en hadden het tot hun doel gemaakt om gezamenlijk cursussen, ontspanningsactiviteiten en lezingen op godsdienstig vlak  te organiseren. Na jaren, toen de groep agrariërs steeds kleiner werd, werd de vereniging omgedoopt tot “Limburgse Vrouwenbond afdeling Vaals.  Dat was in het jaar 1968. In 2001 werd gekozen voor de naam “ZijActief.” De gehuchten Esch, Raren en Wolfhaag sloten zich ook aan.

Tijdens de oorlogsjaren moest men net zoals vele andere verenigingen een sluimerend bestaan leiden. Op 6 februari1945 na de oorlog werd de Boerinnenbond “St. Genoveva” afdeling Vaals en Holzet, weer nieuw opgestart via een eerste ledenvergadering. Er zijn op dat moment ongeveer 30 leden. De vereniging kende toen een diepe katholieke richting. Er werd aandacht besteed aan het feit dat het noodzakelijk is in deze tijd, dat de vrouwen van het platteland zich verenigen en sterk staan op alle gebied van godsdienst, sociale, culturele tot technische onderwerpen. Er werd geen vergadering gehouden zonder geestelijk adviseur die b.v. een leerzame les gaf  over O.L.Vrouw van Fatima. Of hij gaf een lezing over de “Boerin en andere standen”. Ook gaf  hij een lezing over de benodigdheden bij een Doopsel of bij een bediening van het Laatste Sacrament en gaf uitleg over de betekenis van het Heilige Jaar.Hij spoorde de vrouwen aan om steeds te zorgen voor de huiselijke sfeer en gezelligheid daar zij steeds het hart van het gezin is. Ook de moeder in het gezin als opvoeder kwam uitgebreid ter sprake. Iedere vergadering werd begonnen met een openingsgebed en iedere vergadering werd afgesloten met “den Christelijken“ groet.

Men begint dan met een kassaldo van fl.36,00 dat saldo liep terug in mei 1946 tot fl.2,50. Er werden meerdere cursussen aangeboden b.v. over koken en bakken, over feestelijke schotels maken of feestmenu’s samenstellen. Over wassen, strijken en glanzen van herenhemden en boorden. Ook aan het opmaken van herenstropdassen zodat deze weer als nieuw werden, werd aandacht besteed. Bloemen en groenten uit eigen tuin werden behandeld. De gezellige avonden ontbraken ook niet. Er werd moederdag gevierd met koffie en gebak en men zong samen een Maria lied. Ook het Sinterklaasfeest en de kienavonden werden niet vergeten en er werd tijdens de vergaderingen lang en breed gepraat over de traktaties. De diverse jubilea werden uitgebreid gevierd en er werd in die jaren ook altijd een gezamenlijk uitstapje en excursies gehouden. De Koninklijke tuinen in Brussel werden bezocht en men kon de kaarsenfabriek en tevens de Brouwerij in Gulpen bezoeken. Studiedagen  en vormingsdagen voor bestuursleden werden in Sittard gehouden.

In 1976 zou het 40 jarig jubileum gevierd worden. De financiële middelen waren alles behalve rooskleurig zodat men het feest op een bescheiden manier zou vieren en de uitgenodigde echtgenoten van de jubilarissen moesten zelf fl.20,00 per man bijdragen. Ook de Rabobank werd gevraagd voor een financiële bijdrage . Door de jaren heen werden vele jubilarissen die 25, 40, 50, of 60  jaar in de vereniging actief waren gehuldigd. Op 16 november 1991 kreeg mevr. Cremers-Baggen zelfs een Koninklijke onderscheiding. Zij was 40 jaar lid van de L.V.B. afd. Vaals waarvan 37 jaar bestuurslid. Daarnaast nam zij nog vele andere bestuursfuncties waar. In 1992 ontving mevr. Marietje Xhonneux de zilveren eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Zij was 40 jaar lid en van 1962-1977 voorzitter. In 1996 vierde de vereniging het 60 jarig bestaan en in 2006 vierde men het 70 jarig bestaan.

De vereniging heeft de laatste jaren een gestage groei van het aantal leden gekend. Zij is op velerlei gebied actief en organiseert voorlichtingsavonden, excursies en ontspanningsavonden. Door het jaar heen wordt aandacht besteed aan religieuze zaken o.a. is er een Paasviering en een Adventsviering.

De onderwerpen waar men nu aandacht voor heeft hebben niet alleen betrekking op typisch vrouwelijke onderwerpen zoals boven omschreven maar zijn veel uitgebreider geworden. Zo worden er nu lezingen gehouden over b.v. omgaan met emoties, de nieuwe WMO wet, over het Christendom, Jodendom en de Islam. Een Audiologisch centrum gaf een lezing over “Horen doe je met je oren.” Er werd een film vertoond over de restauratie van de brug in Moresnet. Het Erfrecht werd uitgebreid besproken. Dit zijn maar een paar onderwerpen die moeten aantonen dat de inhoud van de bijeenkomsten op een zeer uitgebreid maatschappelijk vlak liggen.

Afdeling ZijActief Vaals is één van de twintig afdelingen van de Kring ZijActief Heuvelland. De Kring ZijActief Heuvelland biedt jaarlijks een gevarieerd aantal activiteiten en uitstapjes aan. De leden van de afdelingen kunnen hier eveneens aan deelnemen. De bijeenkomsten van ZijActief Vaals vinden plaats in Café-Restaurant “SUISSE” op dinsdagavond van 19.30 uur – 21.30 uur. De afdeling organiseert ongeveer 16 bijeenkomsten per jaar. Deze bijeenkomsten  zijn zeer gevarieerd van inhoud. Ze zijn zowel informatief, actueel, creatief, gezellig en ontspannend.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag kennismaken met onze vereniging neem dan contact op met onze secretaris: mw. Elly Alink tel.:043-3062980 en of via de mail van onze vereniging: zijactiefvaals@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                

PROGRAMMA:

Ons programma kunt u terugvinden op deze site onder de link afdelingsprogramma. In het 'Vaalser Weekblad' worden eveneens de bijeenkomsten van ZijActief Vaals bekend gemaakt.

EEN AVOND BIJWONEN?

Wij nodigen u bij deze uit om vrijblijvend kennis te komen maken met onze vereniging.
U bent welkom op dinsdagavond van 19.00 uur - 21.00 uur in Café - Restaurant "Suisse" Maastrichterlaan 63 te Vaals.

VRAGEN?            
Informatie kunt u altijd krijgen bij één van onze bestuursleden.

 

VOORZITTER:

An van de Weyer
Tel: 043-3061824

SECRETARIS:

Elly Alink
Tel.:043-3062980

PENNINGMEESTER:

Wies Schaffhausen
Tel.: 043-8513424

BESTUURSLEDEN
Gerrie Eikenhorst
Tel: 043-3061432

Carla Kreidler
Tel.:043-3062373

AlGEMEEN EMAILADRES:  zijactiefvaals@gmail.com