Privacybeleid ZijActief Limburg

Zijactief Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zijactief Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • als Zijactief Limburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens leden van ZijActief Limburg

Persoonsgegevens van leden worden door ZijActief Limburg en/of de afdelingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden zoals het sturen van een factuur voor de contributie (door de betreffende afdeling);
 • communicatie over bijeenkomsten en activiteiten (door de betreffende afdeling en ZijActief Limburg);
 • het via de post versturen van de ledenkrant Zij&Zo (door ZijActief Limburg)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZijActief Limburg en/of de betreffende afdeling de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • naam, meisjesnaam, initialen en roepnaam
 • geboortedatum
 • adres, postcode, woonplaats, land
 • lidnummer (wordt automatisch aangemaakt en is indien gewenst op te vragen bij ZijActief Limburg)
 • lid sinds
 • telefoon/mobiel/e-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden door ZijActief Limburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat je lid bent van ZijActief Limburg.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het bezorgen van de ledenkrant Zij&Zo

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

ZijActief Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens ZijActief Limburg van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Gegevens op de website

Op de website van ZijActief worden gegevens verzameld:

 • Functionele cookies: dit is het surf- en klikgedrag van websitebezoekers. Word je bijvoorbeeld lid van ZijActief? Dan zijn dit gegevens die we gebruiken.
 • Analytische cookies: met geanonimiseerde gegevens krijgen we inzicht in de prestaties van de website. Deze gegevens kunnen we gebruiken om de website te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld zien welke pagina’s goed presteren en welke juist minder goed presteren. Maatstaven zijn bijvoorbeeld het aantal websitebezoekers en de hoogte van het bounce-percentage (percentage mensen dat de pagina binnen 10 seconden verlaat).
 • Tracking cookies: tracking cookies houden individueel surfgedrag bij. Hiervoor vragen we je toestemming in een pop-up als je de website opent.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je na aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

ZijActief Limburg, Steegstraat 5, 6041 EA Roermond, zijactief@zijactieflimburg.nl.