2023-1-12 Jaarvergadering

  • Datum: donderdag 12 januari 2023
  • Tijd: 19:30 uur
  • Locatie: De Oesterham

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de jaarvergadering met kienen.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Vanaf 19.00 uur kunnen, vooraf aan de vergadering, kienkaarten gekocht worden.

Agendapunten:

1. Opening: door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering 22-2-2022 (liggen ter inzage op bestuurstafel)
3. Financieel verslag 2022.
4. Evaluatie jaarprogramma 2022.
5. Huishoudelijk reglement (ligt ter inzage op bestuurstafel)
6. Mededeling: adres- en emailwijzingen doorgeven aan het secretariaat.
7. Bestuursverkiezing:
Aftredende bestuursleden:
Nelly Freriks, Louise Tielen en Hanny Delbeck,
zij zijn alle drie niet herkiesbaar;
Voorzitter Annemie Moorrees is herkiesbaar.
Voorstelling nieuwe bestuursleden.
Mogelijke kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij ondergetekende.
8. Bespreking: Jaarprogramma 2023.
Eventuele workshops 2023
Contributie 2023
9. Rondvraag.
10.Sluiting

Huldiging jubilarissen

PAUZE

Na de pauze gaan we weer kienen voor mooie prijzen.
Mogen we ook op uw komst rekenen?
Tot 12 januari 2023!

Namens het bestuur ZijActief Oostrum
Hanny Delbeck (secretaris)

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!