STATUTEN

Nieuws
dinsdag 8 maart 2022

TOELICHTING :

Wat zijn statuten?
Wat is een bestuurlijk reglement?
Wat wordt er veranderd in deze statuten?

STATUTEN VAN EEN VERENIGING

De notaris stelt een oprichtingsakte op. Een oprichtingsakte is een notariële akte waarmee een vereniging wordt opgericht. Zonder oprichtingsakte bestaat een vereniging niet voor de wet. De oprichtingsakte bevat de verklaring van een of meerdere personen dat zij de vereniging willen oprichten.

Daarnaast moet de oprichtingsakte de STATUTEN bevatten.

Statuten zijn een formeel stuk, ze maken onderdeel uit van de oprichtingsakte. Ze bevatten de grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging. De statuten moeten bij een notaris worden vastgelegd. Vervolgens worden de statuten gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

In de statuten van een vereniging staat o.a. vermeld:

  • De naam van de vereniging.
  • De vestigingsplaats.
  • Het doel van de vereniging.
  • De wijze van benoeming van de bestuurders.
  • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
  • De wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering
  • ​De bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in geval van beëindiging

Het bestuurlijk reglement:

Het reglement regelt de interne organisatie en de werkwijze van een vereniging in de dagelijkse praktijk. Er staan allerhande aanvullingen in op de statuten en ondersteunt deze. Het bestuurlijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Men kan het zelf wijzigen en men hoeft dus niet langs de notaris.

WIJZIGINGEN STATUTEN:

Wijziging van de statuten kan plaatsvinden tijdens:

Een Algemene Ledenvergadering.

Onze vereniging telt 52 leden

Aanwezig voorwaarde is: 3/4 deel van het totale ledenbestand = 39 leden

Aantal JA stemmen: 2/3 deel van de 39 leden = 26 stemmen

DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN 2022 ZIJN:

NAAM ZijActief Limburg:

De vereniging is aangesloten bij de provinciale vereniging ZijActief, Vrouwennetwerk Limburg,

(voorheen genaamd: ZijActief, Katholiek Vrouwennetwerk Limburg).

DOEL Artikel 3:

De vereniging wil een ontmoetingspunt bieden aan alle vrouwen in Limburg, met name in en om VAALS, ongeacht hun levensovertuiging of geloofsovertuiging en die op willen komen voor hun ontwikkelingsproblemen en belangen. De vereniging zal open en transparant zijn en het verenigingsbelang zal voorop staan.

(voorheen: zich baserend op de christelijke geloofsovertuiging en levensvisie en een emancipatorische visie op de samenleving, wil de afdeling een ontmoetingspunt bieden aan vrouwen die leven en werken op het (verstedelijkte) platteland)

LIDMAATSCHAP: Artikel 4

Lid van de afdeling kunnen zijn vrouwen van achttien jaar en ouder en met het doel van de afdeling instemmen.

(voorheen: die in het werkgebied van de afdeling wonen).

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP : Artikel 5

Er wordt een ledenregister bijgehouden en dat kan digitaal ingericht worden. Indien tevens een email adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen mededelingen alsmede oproepingen voor bijeenkomsten langs elektronische weg toegezonden te krijgen.Leden gaan door het verstrekken van hun gegevens ermee akkoord dat deze eveneens gebruikt worden door en bewaard blijven bij ZijActief Limburg ten behoeve van een goede ledenadministratie.

(voorheen: artikel 5 is opnieuw samengesteld. Nieuw is ‘het ledenregister’; ‘langs elektronische weg’; de privacy wet is toegepast.)

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN: Artikel 10

2. De leden zijn in het bijzonder verplicht jaarlijks voor één MAART aan de afdeling een door ZijActief Limburg vastgestelde contributie, eventueel vermeerderd met een door de algemene vergadering vastgestelde verhoging te betalen. ( voorheen: voor één februari )

HET BESTUUR: Artikel 13

Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd:

personen die negen aaneengesloten jaren bestuurslid zijn geweest en er sedertdien nog geen drie jaar is verstreken. Daarnaast is het niet gewenst dat de meerderheid van het bestuur uit één familie afkomstig is

(voorheen: nog geen half jaar is verstreken)

BESTUURSLEDEN worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Zij treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. In (tussentijdse) vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van haar voorganger. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar, echter de maximale zittingstermijn bedraagt negen jaar.(voorheen niet genoemd: maximale zittingstermijn bedraagt negen jaar).

ADVISEREND LID:

Het bestuur is bevoegd personen tot adviserend lid van het bestuur te benoemen. Een dergelijke benoeming geschiedt voor een tijdvak van drie jaar en kan te allen tijde door het bestuur worden herroepen.

(voorheen: adviserend lid van het bestuur is de pastorale adviseur, als bedoeld in artikel 16, indien deze door de afdeling is benoemd.)

JAARVERSLAG en REKENING en VERANTWOORDING: Artikel 20

De rekening en verantwoording is vooraf gecontroleerd door een kascontrolecommissie. Deze bestaat uit minimaal twee leden, benoemd door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.

Jaarlijks treedt één lid af en wordt één lid benoemd.

(voorheen: de kascontrolecommissie bestaat uit 3 personen)

VAALS 15 MAART 2022

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!