Privacybeleid mei 2018

Nieuws
dinsdag 30 augustus 2022

PRIVCACYBELEID VAN ZIJ ACTIEF AFDELING GENHOUT (mei 2018)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ZIJACTIEF AFDELING GENHOUT (hierna: ZijActief Genhout) verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van ZijActief Genhout, of om een andere reden persoonsgegevens aan ZijActief Genhout verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
ZijActief Genhout, Printhagenstraat 4, 6191PS Beek, KvK-nummer 40188336.
De functionaris leden S. Tijssen, M. Meijers en E. Van den Maagdenberg zijnde Dagelijks Bestuur is bereikbaar via zijactiefgenhout@hotmail.nl

2. Welke gegevens verwerkt ZijActief Genhout en voor welk doel?
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie

2.2       ZijActief Genhout verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b)         je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ZijActief Genhout.
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en om betalingen van deelname aan activiteiten.

E-mail berichtgeving:
ZijActief Genhout gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van ZijActief.

3. Bewaartermijnen
ZijActief Genhout verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ZijActief Genhout passende organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de ledenadministratie van ZijActief Genhout kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ZijActief Genhout zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop ZijActief Genhout de persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter van ZijActief Genhout.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat (mail: zijactiefgenhout@hotmail.nl).

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!