PRIVACYBELEID VAN ZIJACTIEF AFDELING NIEUWSTADT PER 01-01-2019.

Nieuws
woensdag 29 mei 2019

PRIVACYBELEID VAN ZIJACTIEF AFDELING NIEUWSTADT PER 01-01-2019.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ZijActief Afdeling Nieuwstadt verwerkt voor haar leden.

Indien je lid wordt van ZijActief Limburg of om een andere reden persoonsgegevens aan ZijActief Nieuwstadt versterkt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. We adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

ZijActief Nieuwstadt, afdeling van ZijActief Limburg,

Meylaertsweg 2, 6118EL Nieuwstadt. Tel.046-4859021.

KVK: 40176740.

Deze functionaris ledenadministratie is bereikbaar via zijactiefnieuwstadt1@gmail.com.

2. Welke gegevens verwerkt ZijActief Nieuwstadt en voor welk doel?

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht.

b) Adresgegevens, eventueel postadres.

c) Telefoonnummer(s), e-mailadressen, bankrekeningnummer(s).

d) Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, bijvoorbeeld lid v.a.

Zijactief Nieuwstadt verwerkt de in hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ZijActief Nieuwstadt.

b) Je naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van de ledenkrant Zij&Zo, welke verstuurd wordt via ZijActief Limburg via Sandd, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

c) ZijActief Nieuwstadtgebruikt je naam en e-mailadres om e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatieover het lidmaatschap van ZijActief Nieuwstadt te sturen.

d) Je naam en bankrekening worden gebruikt om betaling van het lidmaatschapsgeld en om betalingen van deelname aan activiteiten te controleren.

3. Bewaartermijnen:

ZijActief Nieuwstadt verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ZijActief Nieuwstadt passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen / klachten:

5.1 Via de ledenadministratie van ZijActief Nieuwstadt kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ZijActief Nieuwstadt zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnamen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop ZijActief Nieuwstadt de persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnamen met de voorzitter van ZijActief Nieuwstadt.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat zijactiefnieuwstadt1@gmail.com.

6. Beeldmateriaal:

6.1 Wie een foto maakt, heeft het auteursrecht van deze afbeelding. Dit geldt natuurlijk ook voor portretfoto’s, maar het publiceren van foto’s van personen mag niet zomaar. De geportretteerde heeft ook bepaalde rechten; dit heet portretrecht. Op grond van zijn portretrecht mag de geportretteerde bijvoorbeeld de foto zelf kopiëren en (in beperkte mate) publiceren, mits de naam van de fotograaf maar genoemd wordt.

6.2 Het ongevraagd plaatsen van foto’s of filmpjes is en blijft een moeilijk punt. Er is een duidelijk verschil in openbare en besloten bijeenkomsten. Bij een openbare bijeenkomst (vrij toegankelijk voor niet-leden, al dan niet tegen betaling) is er geen toestemming nodig. Bij een besloten bijeenkomst (niet toegankelijk voor niet-leden) moet er toestemming worden gegeven.

6.3 Omdat het voor onze afdeling moeilijk is telkens, voorafgaand aan een activiteit, schriftelijk toestemming te vragen voor het plaatsen van foto’s, willen we diteenmalig voor alle toekomstige activiteiten van ZijActief Nieuwstadt doen middels deze brief.

Indien je wel of geen bezwaar hebt, kun je dit schriftelijk aan de secretaris doorgeven middels onderstaand strookje..

7. Wijzigingen en aanvullingen:

Dit Privacybeleid kan gewijzigd en/of aangevuld worden. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. We adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Bestuur ZijActief Nieuwstadt.

Hierbij geef ik (naam) …………………………………………………………….. lid van ZijActief Nieuwstadt wel/geen toestemming (keuze aangeven) om foto’s van mij op de website te plaatsen.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!